Вести

Усвојен буџет за 2021.годину

  Буџет Града Пожаревца у 2021. години износиће 4,91 милијарду динара, одлучили су одборници на
седници Скупштине града.

  Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2021. годину и износе 4.91 милијарду динара. По функционалној структури расхода за социјалну заштиту  издваја се 4 одсто,  опште јавне услуге 25 одсто, одбрану  0,1 одсто,  јавни ред и безбедност  1,7 одсто,   економске послове 22,1 одсто, заштиту животне средине 18,8 одсто,  послове становања и заједнице 5,2 одсто  здравство  0,6 осто,  рекреацију, спорт, културу и вере 9,1 одсто и образовање 13,4 одсто буџета.Укупан инвесициони капитал за 2021. годину, који ће се реализовати преко свих корисника, износи  2,15 милијарди динара.Укупни трансфери Градској општини Костолац износе око 380 милиона динара.

  Усвојени су програми пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац. Именовани су Надзорни и Управни одбори јавних предузећа и установа као и савети и комисије.

  Укупан износ средстава из буџетског Фонда за заштиту животне средине износи око 500 милиона динара. Нека од најбитнијих издвајања која се очекују у наредној години су опремање рециклажног центра за комунални отпад у износу од 40 милиона динара, набавка 200 контејнера запремине 1,1 метара кубних у износу од 7,6 милиона динара, израда секундарне фекалне мреже у Забели 49 милиона динара, изградња Северног колектора кишне канализације око 65 милиона динара, реконструкције кишне канализације у Колубарској улици око 19 милиона динара.

  Град ће наставити да шири топлификациону мрежу. Циљ је смањење индивидуалних ложишта. Од значајнијих улагања између осталог предвиђена је на локацији Влајка Павловића изградња дистрибутивне мреже у вредности од скоро 35 милиона динара , као и ширење вреловода у Костолцу у износу од 50 милиона и 600 хиљада динара.

  Из Фонда ће се финансирати заштита површинских вода од загађења - Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца 22.275.464 динара. Систематско уклањање алергогене коровске биљке - амброзије на територији Града Пожаревца у 2021. години 5.000.000. Редовно одржавање и чишћење Брежанског канала од градског хиподрома до улива у реку Велику Мораву у смислу несметане евакуације површинских и отпадних вода 23.994.786. Редовно одржавање и чишћење речног канала „Стара Млава“ у циљу нормалног функционисања канала од црпне станице "Срећно" до Летњиковца 31.644.562. Интервенције на водотоцима ИИ категорије на подручју Града Пожаревца за 2021. годину у циљу заштите земљишта од деградације 9.479.933, Замена азбестно-цементних цеви у улици Далматинској у Пожаревцу 18.635.000 динара.

  Поред ових инвестиција планирани су и радови на санацији, ревитализацији и рестаурацији Музеја културне историје Пожаревац 26.729.364 динара, радови на реконструкцији Сунчаног парка 30.200.000, рехабилитација јавног паркиралишта "пијаца Круг" у улици Моше Пијаде 5.439.322, радови на ојачању коловозне конструкције асфалтирање улице Илије Гојковића - наставак радова 22.125.803 динара, радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Ратарска у "Бурјан";

- Прва фаза 42.618.554 динара, радови на ојачавању коловозне конструкције- асфалтирање у делу улице Боре Станковића и Сестрољинској улици у МЗ "Чачалица" 8.974.760 динара, радови на ојачавању коловозне конструкције у улици Радних бригада у МЗ "Сопот" 8.326.126, радови на ојачавању коловозне конструкције - асфалтирање дела улице Кучевачке (од улице Иве Маринковића) у МЗ "Горња Мала"; 1.867.889, радови на ојачању коловозне конструкције- асфалтирање улица 8 јуна два крака (од улице Народног фронта до улице Александра Ненадовића у МЗ "Горња Мала" 6.369.261 динара, радови на ојачавању коловозне конструкције -асфалтирање улице Михајла Пупина у МЗ "Горња Мала" 3.100.764 радови на ојачању коловозне конструкције- асфалтирање улице Милунке Савић (од улице Иве Маринковића до Жагубичке улице-поред цркве) у МЗ "Горња Мала" 5.922.074, радови на ојачавању коловозне конструкције -асфалтирање дела улице Жагубичке (поред цркве до улице Страхињића Бана) у МЗ "Горња Мала" 2.686.992 радови на ојачавању коловозне конструкције-асфалтирање улице Радована Драговића у МЗ "Парк" 9.770.965 динара. Санација тротоара у делу улице Лоле Рибара, десна страна (од улице Синђелићеве до улице Југ Богданове) у МЗ "Ћеба" 5.826.264.Израда пројекта рехабилитације са ојачањем коловозне конструкције у улици Цара Душана са уређењем јавне расвете (до обилазнице са бочним улицама) у МЗ "Чачалица" 2.760.000,. Израда Пројекта партерног уређења блока "Ђура Јакшић" у МЗ "Горња Мала: . Као и радови на ојачавању коловозне конструкције Далматинској улици вредности од скоро 32 милиона динара и 1,9 милиона динара за уређење коловозне конструкције у улици 27.марта до петље.

  Одборници су усвојили и Одлуку о финансијској подршци породици са децом тачније финансијска подршка за лечење обољења, стања или повреда која се не могу лечити у Србији. Овом одлуком у складу са приходима у буџету обезбеђује се један одсто средстава од пореских прихода што за 2020.годину износи скоро 25 милиона динара.

  Слободан Јовић поднео је оставку на место директора ЈКП “Комуналне службе а за вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналне службе“ изабран је Марко Марјановић, дипломирани економиста. Рођен је у Пожаревцу 1981. године. Радио је од 2000. до 2005. године у предузећу “Металкоп” Београд, а од 2005. до 2020. радник је ЈКП “Водовод и канализација Пожаревац. Ожењен је и има двоје деце.